Veleposlaništvo RS London /Konzularne informacije /Vizumi /

VIZUMI

Za kratkoročno bivanje (bivanje do največ 90 dni) v Republiki Sloveniji z namenom turizma, poslovnega sodelovanja, zasebnega obiska, zdravljenja ipd. za nekatere tujce velja vizumska obveznost (vizum za kratkoročno bivanje, schengenski vizum, vizum C). Za vizum je treba zaprositi pred vstopom v RS.

Za dolgoročno bivanje z namenom dela, študija, raziskovanja, združitve družine ipd. je treba zaprositi za vizum D.

 

 

VIZUM ZA KRATKOROČNO BIVANJE (VIZUM C, SCHENGENSKI VIZUM)

Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve lahko preverite, ali za vas velja vizumska obveznost.

Vlogo za vizum je potrebno oddati na Veleposlaništvu Republike Slovenije osebno. Slovenija je z nekaterimi državami članicami schengenskega območja sklenila dogovor o zastopanju v izdajanju kratkoročnih vizumov. Tujec lahko zaprosi za vizum v svoji matični državi na veleposlaništvu države članice schengenskega območja. 

Več informacij o seznamu spremnih dokumentov, ki jih morajo predložiti prosilci za vizum v Združenem kraljestvu, najdete tukaj.

 

 

Za vizum lahko zaprosi oseba z dovoljenjem za bivanje v Združenem kraljestvu, ki mora biti veljavno vsaj tri mesece po načrtovanem odhodu s schengenskega območja.

Sprejem vizumske vloge je dopusten največ tri mesece pred predvidenim potovanjem in najmanj 15 koledarskih dni pred potovanjem. Vizumski postopek traja od 10 do 14 delovnih dni, vendar je možno, da se postopek zaradi preverjanja navedb v vlogi ali spremljajoči dokumentaciji, zavleče.

Za vizum se zaprosi osebno na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini. Ob vložitvi vloge bo opravljen intervju s prosilcem.  

Če ste družinski član državljana EU, kliknite tukaj.

 

 

 

Potrebno je priložiti naslednjo dokumentacijo: 

 

1.         Splošna

-           izpolnjen ter podpisan vizumski obrazec; obrazec lahko pridobite brezplačno na veleposlaništvu, TUKAJ ali TUKAJ

-           veljavni potni list, ki mora veljati še vsaj tri mesece po predvidenem odhodu iz Schengenskega območja

-           ena barvna fotografija, ki ni starejša od 3 mesecev, ni poškodovana, dobre kvalitete ter je v skladu z ICAO standardi

-           urejeno potovalno zdravstveno zavarovanje za čas potovanja (kritje ne sme biti nižje od 30.000 EUR). VEČ

-           plačilo konzularne takse v višini 60 EUR se poravna v gotovini v GBP; cena se spreminja gleda na aktualni menjalni tečaj. (vizumski postopek se ne začne pred plačilom takse, v primeru zavrnitve vizuma se taksa ne vrne)

 

 

 

 

 

2.         Dokumentacija, na podlagi katere se lahko oceni namen prosilca, da bo zapustil schengensko območje

2.1.      Dokazilo o potrjeni povratni vozovnici v Združeno kraljestvo ali v državo končnega cilja.

2.2.      Nedaven bančni izpisek (tj. za zadnje 3 mesece), izdan v Združenem kraljestvu na ime prosilca, z navedbo naslova, podatkov in stanja na računu, ki dokazuje, da ima prosilec zadostna sredstva za preživetje, tako za čas nameravanega bivanja kot tudi za vrnitev v Združeno kraljestvo, v svojo matično državo ali tranzit v tretjo državo, v katero bo nedvomno sprejet, ali da je sposoben zakonito pridobiti navedena sredstva, kakor je določeno v členu 5(1)(c) in (3) Zakonika o schengenskih mejah; ali:

potovalni čeki, ki dokazujejo zgoraj navedeno,
če prosilca finančno podpira njegov zakonec (če prosilec na primer ni zaposlen), prosimo predložite tudi poročni list in bančne izpiske zakonca.

Prosimo upoštevajte, da gotovina ni sprejemljivo dokazilo o zadostnih sredstvih za preživetje.

2.3.      Zaposlitev pri delodajalcu: nedaven, uraden in podpisan dopis delodajalca (dopis z glavo naj vsebuje ime, položaj podpisnika in datum izdaje, naslov, nedavno telefonsko številko in registrsko številko v Združenem kraljestvu) in/ali plačilne liste za zadnje 3 mesece.

2.4.      Samozaposlitev:

nedaven dopis računovodje, banke ali odvetnika (uraden dopis z glavo naj vsebuje ime, datum izdaje, naslov, nedavno telefonsko številko in položaj podpisnika ter registrsko številko v Združenem kraljestvu), ki potrjuje obstoj samozaposlitve ali lastništvo podjetja v Združenem kraljestvu,
potrdilo davčnega urada.

 

2.5.      Študenti in dijaki:

nedaven, uraden in podpisan dopis šole, visokošolske ustanove ali univerze v Združenem kraljestvu, ki vsebuje datum izdaje, ime prosilca in smer študija s številom predavanj (ur pouka) na teden in potrdilom o prisotnosti.

 

3.         Letališki tranzit

Vizum ali dovoljenje za vstop in potrjene vozovnice za nadaljevanje potovanja v državo končnega cilja.

 

4.         Dokumenti, ki jih je treba predložiti glede na namen potovanja

4.1.      Poslovni obisk:

povabilo podjetja ali organa na sestanke, konference, s potrdilom o registraciji, ali dogodke, povezane s trgovino, industrijo ali delom,
drugi dokumenti, ki dokazujejo obstoj trgovinskih ali delovnih odnosov,
vstopnice ali potrdilo o registraciji za sejme ali kongrese.

 

4.2.      Študij ali strokovno usposabljanje:

potrdilo o vpisu v izobraževalno ustanovo (šolo, univerzo, visokošolsko ustanovo itd.) zaradi obiskovanja predavanj v zvezi s poklicem ali teoretičnih predavanj v okviru osnovnega ali nadaljnjega usposabljanja,
študentska izkaznica ali potrdilo o vpisanih predavanjih,
dokumenti v zvezi z nastanitvijo ali dokazila o zadostnih sredstvih za kritje stroškov nastanitve.

 

4.3.      Turizem:

potrjena rezervacija hotela za celotno obdobje bivanja na schengenskem območju ali kateri koli drug ustrezen dokument z navedbo načrtovane nastanitve, ali
potrdilo o rezervaciji potovanja po Evropi ali kateri koli drug ustrezen dokument.

 

4.4.      Zasebni obisk (družine, prijateljev):

vabilo na uradnem obrazcu (potrdilo o plačilu stroškov bivanja in oskrbe), če je potrebno,
vabilo gostitelja, če prosilec biva pri gostitelju,
dokumenti v zvezi z nastanitvijo, ali
– 
dokazilo o zadostnih sredstvih za kritje stroškov nastanitve,
– 
kopija biografske strani potnega lista ali dovoljenja za bivanje gostitelja v državi članici, če prosilec biva pri gostitelju,
– 
dokazilo o sorodstvenem razmerju.

 

4.5.      Potovanja iz zdravstvenih razlogov:

uradni dokument zdravstvene ustanove, ki potrjuje nujnost zdravstvene oskrbe v tej ustanovi,
dokazilo o zadostnih finančnih sredstvih za plačilo zdravljenja,
potrdilo o vnaprejšnjem plačilu zdravljenja.

 

4.6.      Potovanja članov uradnih delegacij, ki v skladu z uradnim povabilom vladam zadevnih tretjih držav sodelujejo na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju države članice pripravijo medvladne organizacije:

 

dopis organa zadevne tretje države, ki potrjuje, da je prosilec član uradne delegacije, ki potuje v državo članico z namenom sodelovanja na zgoraj omenjenih prireditvah; dopisu je priložena kopija uradnega povabila medvladne organizacije v državi članici; ali
ustna nota

 

5.         Posebne zahteve, ki veljajo za posebne kategorije oseb

5.1.   Mladoletne osebe (otroci, mlajši od 18 let):

rojstni list,
mladoletne osebe, ki potujejo same ali z enim staršem:
originalni potni listi obeh staršev (razen če ima eden od staršev izključno pravico do varstva in vzgoje otroka ali je bilo z odredbo določeno, da otrok prebiva pri njem),
dokazilo o soglasju osebe s starševsko avtoriteto ali zakonitega skrbnika.

 

5.2.   Družinski člani državljanov EU/EGP (zakonci in otroci):

potni list državljana EU/EGP in kopija tega potnega lista,
dokazilo o stalnem prebivališču v Združenem kraljestvu,
dokazilo o sorodstvenem razmerju:
     –
poročni list in kopija tega poročnega lista,
     –
rojstni list.

 

5.3.   Pomorščaki:

pomorska knjižica,
spremni dopis podjetja, ki zaposluje, z navedbo imena in čina pomorščaka,
ime plovila, datum prihoda plovila v pristanišče in datum, ko se pomorščak vkrca na plovilo.

 

5.4.   Vozniki tovornjakov:

pisna zahteva nacionalnega združenja (zveze) prevoznikov države gostiteljice za mednarodni cestni prevoz z navedbo namena, trajanja in pogostosti potovanj,
pisna zahteva partnerskega podjetja s sedežem v državi članici,
vozniško dovoljenje za mednarodni prevoz.

 

5.5.   Osebe, ki potujejo z namenom opravljanja plačane dejavnosti ali prakse:

V skladu z nacionalno zakonodajo držav članic mora za nekatere plačane dejavnosti ali prakso prosilec predložiti delovno dovoljenje ali podoben dokument.

 

Če prosilec zaprosi za vizum v okviru določb o opravljanju storitev, mora predložiti obrazec A1 (CNR), ki ga je izdal davčni in carinski urad Njenega veličanstva (HM Revenue and Customs).

 

 

 

Pri oddaji vloge je potrebno biti pazljiv na naslednje:

- obrazec mora biti izpolnjen čitljivo, prav tako mora biti podpisan na označenih mestih

- vsa dokumentacija mora biti predložena v originalnih izvodih, prav tako morajo biti predložene kopije

- obdobje zaprošene vize in število vstopov mora biti v skladu z načrtovanim namenom in trajanjem obiska

- vlogo je treba vložiti pravočasno (vsaj 15 dni pred začetkom potovanja)

- prosilec mora imeti v potnem listu najmanj dve prosti strani

- potni list ne sme biti starejši od 10 let 

 

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Seznam tretjih držav, za državljane katerih se zahteva predhodno posvetovanje

Izdaja vizuma

Zavrnitev izdaje vizuma

Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma

Obveznosti tujca po prihodu v Slovenijo

Dokumentacija, ki jo lahko priskrbi garant

Zahteva za Seznanitev z osebnimi podatki v Schengenskem informacijskem sistemu v Sloveniji (Obrazec N.SIS)

 

Zakon o varstvu osebnih podatkov

 

 

VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE (VIZUM D, NACIONALNI VIZUM)

Vizumska navodila za izdajo vizuma na podlagi združitve družine so skladna z nacionalno zakonodajo Republike  Slovenije.


Vizum D je nacionalni vizum, ki tujcu dovoljuje vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ves čas veljavnosti vizuma. Z vizumom D lahko tujec prebiva tudi na območju celotnega schengenskega prostora, vendar ne ves čas veljavnosti vizuma, ampak le 3 mesece v šestmesečnem obdobju.

Izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ureja Zakon o tujcih (ZTuj-2, Uradni list RS št. 50/2011, 57/2011 popr.).

Določenim kategorijam tujcev (družinskemu članu državljana EGP ali Švice in tujcu, ki je družinski član slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EGP ali Švice ali slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo potrebuje vizum; športnemu trenerju, poklicnemu športniku ali zasebnemu športnemu delavcu, ki namerava skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji itd.) je mogoče ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev (veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji; sklenjeno potovalno zdravstveno zavarovanje, ki krije najmanj nujne zdravstvene storitve v Republiki Sloveniji; zadostna sredstva za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji) izdati vizum za dolgoročno bivanje (vizum D).
 
V postopku mora biti izkazan tudi namen, zaradi katerega se vizum za dolgoročno bivanje lahko izda, hkrati pa ne smejo obstajati razlogi za zavrnitev izdaje vizuma.

 

Vloga za izdajo vizuma D

 

Katera dokumentacija se zahteva

 

Zavrnitev izdaje vizuma D

 

Pritožba zoper zavrnitev izdaje vizuma D